top of page
Students in Classroom

Raporte Vjetore

Raportet e mëposhtme paraqesin në mënyrë të detajuar veprimtarinë dhe financat e ISHEP ndër vite.

Raport 2023

Raport 2022

bottom of page