top of page

Kërkesë për ofertë për “Furnizim dhe vendosje drurësh për hapësirat publike”:  (Afati: 8 shkurt 2023)

Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Furnizim dhe vendosje drurësh për hapësirat publike” për Institutin për Kërkime Shkencore dhe Politika në Edukimin e Lartë (ISHEP)

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur me vulë me emërtimin “ Furnizim dhe vendosje drurësh për hapësirat publike” pranë zyrës të organizatës sonë deri më datë 8 shkurt 2023, ora 16:00.

Kërkesë për ofertë për “Materiale Kancelarie dhe Promocionale”:  (Afati: 19 shkurt 2023)

Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Materiale Kancelarie” për Institutin për Kërkime Shkencore dhe Politika në Edukimin e Lartë (ISHEP)

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur me vulë me emërtimin “ Ofertë  për Materiale Kancelarie dhe Promocionale” pranë zyrës të organizatës sonë deri më datë 19 shkurt 2023, ora 17:00.

Kërkesë për ofertë për “Kosha për materiale/mbetje të riciklueshme dhe aksesorë për koshat”:  (Afati: 24 mars 2023)

Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Kosha për materiale/mbetje të riciklueshme dhe aksesorë për koshat” për Institutin për Kërkime Shkencore dhe Politika në Edukimin e Lartë (ISHEP)

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur me vulë me emërtimin “ Ofertë  për Kosha për materiale/mbetje të riciklueshme dhe aksesorë për koshat” pranë zyrës të organizatës sonë deri më datë  24 mars 2023, ora 17:00.

bottom of page